Добредојде

Клиентска шифра:

Состојба

Неплатени ф-ри:

Неплатени фактури

За увид во Вашите неподмирени фактури погледнете ја соодветната страна.

Платени фактури

Преглед на сите платени фактури (последните 12 месеци).

Трансакции

За детален увид во финансииските текови на Вашата сметка погледнете под трансакции (последните 12 месеци).